Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR”) je JT-MOTO Tomáš Voves, sídlem 28. října 636, 258 01 Vlašim, IČ 88030881 (dále jen: “správce”).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou

adresa: 28. Října 636, 258 01 Vlašim 

e-mail:  info@jt-moto.cz

1.3 Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

2.3 Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

2.4 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

2.4.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,

2.4.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů),

2.4.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.5 Účelem zpracování osobních údajů je

2.5.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

2.5.2 zasílání obchodních sdělení, newsletterů a činění dalších marketingových aktivit.

3. Doba uchovávání údajů

3.1 Správce uchovává osobní údaje

3.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

3.1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

3.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

4.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

4.1.1 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

4.1.2 zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).

4.1.3 zajišťující marketingové služby.

4.2 Správce  nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

5. Vaše práva

5.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

5.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům,

5.1.2 právo na opravu osobních údajů,

5.1.3 právo na výmaz osobních údajů,

5.1.4 právo vznést námitku proti zpracování,

5.1.5 právo na přenositelnost údajů a

5.1.6 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

5.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

6.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.2 Zaškrtnutím souhlasu, prostřednictvím internetového formuláře, před odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

8. Účinnost

8.1 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2021.